واکاوی گفتمان گاندی؛ فهم و تبیین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی-دانشیار گروه دیپلماسی و سازمان های بین‌المللی دانشکده روابط بین‌الملل

2 دانشجوی دکتری مطالعات جهان، دانشگاه تهران، گرایش شبه‌قاره هند

چکیده

محور مرکزی این مقاله، تحلیل گفتمان گاندی از دریچه نظریه تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه است. بدین منظور دال‌های مختلف تشکیل‌دهنده گفتمان گاندی را شناسایی کرده و جایگاه هرکدام از این دال‌ها را مشخص می‌کنیم. گفتمان هندوتوا اصلی‌ترین گفتمان متخاصم گاندی است که توانست باعث قتل گاندی شود. بنا بر نظریه تحلیل گفتمانی، بایستی گفتمان متخاصم گفتمان گاندی را هم شرح دهیم تا به دید درستی دست‌یابیم. سؤال اصلی مقاله بدین‌صورت است که نسبت آهیمسا[1] (عدم خشونت) و ساتیاگراها[2] (حقیقت) در گفتمان گاندی چیست؟ و در پاسخ به این سؤال، فرضیه‌ای که در این مقاله جهت استدلال را نشان می‌دهد این است که آهیسما و ساتیاگراها به‌مثابه دو روی یک سکه برای گاندی‌اند که بدنبال یک هدف هستند. در ادامه، مبانی فکری گاندی را با استفاده از این نظریه تشریح کرده و به نسبت خشونت و عدم خشونت در گفتمان گاندی پرداخته‌ایم. خشونت موجه نیز بخش دیگری از گفتمان گاندی است که به آن پرداخته شده است. با توجه به جریان‌های فکری مختلف موجود در هند که مبانی فلسفی خود را از گفتمان گاندی یا گفتمان متخاصم آن عاریت می‌برند؛ می‌توان با شناخت دقیق از گفتمان گاندی، به درک صحیحی از وقایع سیاسی هند رسید.
 
[1]. Ahimsa
[2]. Satyagraha

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
آرپ، سوسمیتا،(1392)، مهاتما گاندی، ترجمه مریم ایزدیان، تهران، انتشارات کتاب پارسه.
ایسواران، اکنات،(1396)، راه عشق، ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، انتشارات ققنوس.
بروجردی، محمد تقی،(1379)، ملی گرایی هندو، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
جهانبگلو، رامین، (1379)، گاندی و ریشه های فلسفی عدم خشونت، تهران، انتشارت نی.
جهانبگلو، رامین، (1389)، روح هند، ترجمه حسین فراستخواه، تهران، انتشارات نی.
شارمه، آمریته، (1385)، کتاب فرهنگ ادیان، ترجمه فاطمه سماواتی، تهران، نشر محدث.
فینکلشتاین، نورمن،(1395)، گاندی چه می‌گوید، ترجمه محمد علی واعظی نژاد، تهران، انتشارات ماهی.
قهرمان پور، رحمن، (1394)، هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه، نشر روزنه.
گاندی، مهاتما، (1361)، همه مردم برادرند، ترجمه محمود تفضلی، تهران، نشر امیرکبیر.
گئر، جوزف،(1387)، حکمت ادیان، ترجمه محمد حجازی، تهران، نشر جامی.
هیک، جان،(1394)، بعد پنجم، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، نشر قصیده سرا.
Amina, Khadraoui. (2016). Gandhi’s nationalist movement (1920 – 1947): a non- violent path towards independence, thesis submitted as a partial fulfilment for the requirement of master degree in English, university of Tlemcen.
Bhattacharjee, Manash Firaq. (2019, October 2). Aljazeera: BJP's Gandhi paradox, available at: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/bjp-gandhi-paradox-19100112 1023091.html
Borman, William. (1986), Gandhi and Non-Violence, state university of New York press.
Brown, Judith Margaret. (2009). «The Mahatma and Modern India. » In Nationalist Movement in India, A Reader, ed. Sekhar Bandyopadhyay, New Delhi: Oxford University Press.
Brown, Judith Margaret. (2009). «The Mahatma and Modern India. » In Nationalist Movement in India, A Reader, ed. Sekhar Bandyopadhyay, New Delhi: Oxford University Press.
Cannell, Fenalla. (2010). The Anthropology of Secularism. Annual. Review. Anthropology, 39: 85-100.
Chakrabarty, Bidyut. (2009). Modern Indian Political Thought, New Delhi: SAGE Publication.
Chakraborty, C. M. (2013). Gandhism and Gandhians. New Delhi: Swastik Publication.
Chandra, Sudhir. (2020, March 10). The Wire: Enlisting Gandhi Against Gandhi, available at: https://thewire.in/history/enlisting-gandhi-against-gandhi
Chaudhry, K.C. (1978). Role of Religion in Indian Poltics (1900-1925). Dehli: Sundeep Prakashan.
Hubele, Michelle. (2008). Lessons in devotion: A Convergence of Christian and Hindu Religiosity, Elements, Spring, pp. 16-26. Available at:
file:///C:/Users/MILAD%20HORMATI/Downloads/9009-Article%20Text-15326-1-10-20151010.pdf
India Today, (2019, September 22), Modi and Gandhi are same, says NRI dressed up as Mahatma Gandhi, available at: https://www.indiatoday.in/india/story/modi-and-gandhi-are-same-says-nri-dressed-up-as-mahatma-gandhi-1602035-2019-09-22
Jaffrelot, Christophone. (2007). Hindu Nationalism, A Reader, New Dehli: Permannent Black, 2007.
Kulkarni, Shrikrishna. (2020, February 21). The Indian EXPRESS: Those opposing CAA-NRC are doing disservice to Gandhi’s worldview, available at:
Madan, T. N. (2011). Secularism and Fundamentalism in India: Modern Myth, Locked Minds. Second Edition. Sixth impression. New Delhi: Oxford University Press.
Mathur, Alok. (1994). The Two-Nation Theory, A Study in the Context of Identity Crisis in Pakistan. Jaipur: Aalekh publishers.
Navanita Chandha, Behera. (2007). «Kashmir; a Testing Ground,» in Hindu Nationalism and Governance, eds. John McGuire and Ian Copland, New Dehli: Oxford University Press, 405-429.
Prakashan, Lipi. (1982). Gandhi and his times, New Delhi: Manmath Nath Gupta.
Rathour, Ankita. (2013, October 2). Fair observer: Gandhi: Where Do His Values Stand Today?, available at: https://www.fairobserver.com/region/central_south_asia/gandhi-where-do-his-values-stand-now/
Sen, Ragini, Wagner, Wolfgang. (2009). «Cultural Mechanics of Fundamentalism: Religion as Ideology, Divided Identities and Violence in Post-Gandhi India, » Culture & Psychology, Vol. 5(3).
Shakir, Moin. (1986). State and Politics in Contemporary India. Delhi: Ajanta Publication.
Shamsul Islam, (2013). Countercurrents: RSS/Hindutva Versus India/Indian. Available at: https://www.countercurrents.org › shamsul230813
Staley J. Tambiah. (2011). «The Crisis of Secularism in India, » in Secularism and its Critics, ed, Rajeev Bharagava. (New Dehli: Oxford University Press, 2010), 418-453. And, Madan.
THE HINDU, (2019, September 25). Gandhi at 150: Modi delivers speech at U.N, available at:.https://www.thehindu.com/news/national/gandhi-150-modi-delivers-speech-at-un/article29505642.ece