دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دیپلماسی انرژی چین در حوزه‌ی دریای خزر و تاثیر آن بر روی امنیت انرژی اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

امیرمحمد مغانی؛ عباس ملکی


صلح نوین اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

حیدر پیری؛ آناهیتا معتضدراد؛ شهرام فتاحی


سیاست خارجی نوین؛ گذار از سیاست قدرت به سیاست تغییر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

وحید ذوالفقاری


نهادسازی‌ نوین آمریکا برای مهار ایران و چین در آسیا (مطالعه موردی: کواد 2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

امیررضا مقومی؛ شهروز شریعتی


اندیشه توسعه در عربستان سعودی (2022-2015)؛ تقابل نهاد قدرت با نهاد مشروعیت دینی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

محمد محمودی کیا


بررسی روابط پاکستان و افغانستان در پرتو متغیرهای داخلی و منطقه‌ای (2021-2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

احسان جعفری فر؛ مهین سیامنصوری؛ علی باقری دولت ابادی