کلیدواژه‌ها = تحریم
دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بین‌الملل: با تأکید بر نقش شورای امنیت

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-31

بهادر امینیان جزی؛ علی صانعیان


نسبت همکاری اقتصادی بین کشورها با صلح و امنیت

دوره 29، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 147-170

کاظم شریف کاظمی