کلیدواژه‌ها = هویت
دایاسپورا در نظریه انتقادی

دوره 36، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-66

جمشید پرویزی


آمریکا و سلفی گری در خاورمیانه؛ از قدرت سخت تا بینش هوشمند

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 521-549

روح‌اله ملکی عزین‌آبادی؛ سیاوش دارابی