کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
دو فضایی شدن دیپلماسی: مورد پژوهی دیپلماسی آمریکا

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 121-156

محمد میر علی محمدی؛ سعید رضا عاملی


بررسی نظام حقوقی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از منظر دیپلماسی و تغییرات آب و هوایی

دوره 37، شماره 3، آذر 1402، صفحه 197-222

جعفر محمدنژاد سیگارودی؛ یوسف مولایی؛ شیرین شیرازیان


بازطراحی مدل تصمیم‌گیری دیپلماتیک برجام مبتنی بر نظریه بازی‌ها

دوره 36، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 53-74

محمدرضا محمدی گودرزی؛ سعید فریدی؛ فریدون طالب پور