کلیدواژه‌ها = فرانسه
نقش تفکرات گلیستی و نوگلیستی در سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیۀ اروپا

دوره 34، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 116-144

مریم یاری اصطهباناتی؛ سید روح الله حسینی


تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه

دوره 28، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 383-403

سیدحسام زمانی؛ سیدمحمدحسین حسینی