کلیدواژه‌ها = ژئوپلتیک
منازعه بر سر جزایر و منابع دریای جنوب چین

دوره 34، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-116

یگانه سادات طباطبایی؛ هنگامه البرزی