کلیدواژه‌ها = روابط بین‌الملل
نظریه سیستم‌ها: چارچوبی برای تحلیل ‏

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1129-1144