نویسنده = ������������ ����������������������
تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه

دوره 28، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 383-403

سیدحسام زمانی؛ سیدمحمدحسین حسینی