نویسنده = ���������������� ����������������
بایسته‌ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم

دوره 28، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 213-236

محمدکاظم سجادپور؛ پروین نگین‌راز