نویسنده = ���������� �������������� ��������������
کاربست نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی در تبیین فرایند صلح ترکیه با کردهای این کشور

دوره 29، شماره 3، آبان 1394، صفحه 79-104

میرهادی موسوی قرالری؛ حامد علی‌نژاد


جایگاه یمن در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 75-96

حمید سرادار؛ میرهادی موسوی قرالری