نویسنده = ������������ ������������ �������� ��������
سیاست‌ خارجی برزیل و دیپلماسی علم و فناوری

دوره 32، شماره 3، آبان 1397، صفحه 101-132

محمدرضا دهشیری؛ محمد حسین نشاسته سازان