نویسنده = ���������������� ����������������������
ارتباط میان گفتمان داعش و گفتمان‌های پیشین خاورمیانه

دوره 33، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 5-24

سیدمحمدکاظم سجادپور؛ فرزاد سلیمی فر


ایران و تهدید امنیتی دزدی دریایی

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 7-36

سیدمحمدکاظم سجادپور؛ ارغوان عبدالحسینی