نویسنده = �������������� �������� ����������
رژیم‌های چند جانبه کنترل صادرات

دوره 31، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 41-70

بهادر امینیان جزی؛ سید محسن سجادی


دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بین‌الملل: با تأکید بر نقش شورای امنیت

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-31

بهادر امینیان جزی؛ علی صانعیان