نویسنده = �������������� ������ �������� ������
تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص پدیدۀ تغییرات آب‌وهوایی (2008-2020)

دوره 35، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-124

سید محمد کاظم سجاد پور؛ سید محمد رضی خردمند