نویسنده = ���������� ������������������ ����������
رژیم‌های چندجانبه کنترل صادرات و امنیت جمهوری کره

دوره 34، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 73-102

سید محمد کاظم سجادپور؛ شقایق ضمیری جیرسرائی