نویسنده = ���������� �������� ����������
مطالعه جریان‌های افراطی‌گری اسلامی: مطالعه موردی داعش

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 61-83

مجیدرضا مؤمنی؛ بنفشه رستمی؛ آزاده رحیمی لهی