نویسنده = ���������� �������������� ������������
بحران سوریه: بررسی انگیزه ها، مواضع و آینده کردها

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 123-150

علی باقری دولت آبادی؛ سیروان رحیمی دهگلان