نویسنده = ������������ ���������������������� ������ ��������
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مرتضی دامن پاک جامی